Mount Kilimanjaro Trekking Prices

Home / Mount Kilimanjaro Trekking / Mount Kilimanjaro Trekking Prices
  • Marangu 5 Days $1,300 $1200 $1,180 $1,150

  • Marangu 6 Days $1,450 $1,400 $1,380 $1,350

  • Machame 6 Days $1550 $1,450 $1,420 $1,400

  • Machame 7 Days $1,800 $1,750 $1,720 $1,700

  • Umbwe 6 Days $1,650 $1,600 $1,500 $1,500

  • Umbwe 7 Days $18,50 $1,800 $1,750 $1,720

  • Rongai 6 Days $1,600 $1,550 $1,450 $1,400

  • Rongai 7 Days $1,650 $1,650 $1,550 $1,450

  • Lemosho 8 Days $1,950 $1,850 $1,820 $1,800

  • Lemosho 9 Days $2200 $2100 $2050 $2000